نه هزار مترمکعب به ظرفیت آب آشامیدنی دشتستان افزوده می‌شود
1397/04/03