مصرف سرانه آب نائین به ۱۱۵ لیتر کاهش یافت
1397/05/30