سي و پنج درصد آب استان تهران در بخش شرب مصرف می‌شود
1397/05/01