ساماندهی 12 هزار انشعاب غیرمجاز آب در سطح روستاهای استان تهران
1397/09/05