سازگاری با کم‌آبی تنها راه عبور از شرایط بحرانی/ مصرف کاهش نیابد آب شور می‌شود
1397/03/09