دستگاه‌های اجرایی قم مکلف به کاهش مصرف آب شدند
1397/07/04