خط یک غدیر با تمام ظرفیت در مدار قرار گرفت/ فعالیت 5 اکیپ برای تکمیل خط دوم غدیر
1397/04/09