خراسان رضوی بیشترین کسری مخازن آب در کشور را دارد
1397/07/18