تهران بعد از سیستان و بلوچستان فقیرترین استان از لحاظ منابع آب است
1397/06/19