تغییر سیاست تامین آب شرب استان هرمزگان/ تامین آب از طریق شیرین سازی آب دریا
1397/07/15