بیش از 92 درصد مشترکین آب اصفهان مطابق الگو مصرف می‌کنند
1397/09/06