اجرای طرح بازچرخانی و استفاده از آب خاکستری در قم
1397/05/09