900 کیلومتر از شبکه آبرسانی شهرهای بوشهر نیاز به اصلاح فوری دارد
1396/05/01