6000 کیلومتر شبکه فاضلاب در استان تهران انجام شده است
1396/05/10