54درصد مساحت شهر قم تحت پوشش شبکه فاضلاب/ اجرای 900 کیلومتر شبکه فاضلاب در شهر قم
1396/09/12