50 میلیارد ریال اعتبار برای اصلاح خط انتقال آب استان بوشهر تخصیص یافت
1396/09/11