42 تصفیه خانه فاضلاب در دولت یازدهم اجرا و بهره برداری شد
1396/05/15