37 پروژه اضطراری و گذر از بحران آب در 30 شهر خراسان رضوی اجرا شد
1396/05/31