19 پروژه از محل تبصره 3 در حاشیه شهرهای کردستان در حال اجرا است
1396/04/20