هدررفت آب در هرمزگان كمتر از متوسط كشوري است
1396/05/22