مصرف سرانه آب در شهرهای خراسان رضوی 30 لیتر از متوسط کشور کمتر است
1396/08/20