مصرف آب تابستان امسال در تهران رکورد زد/ تامین 76 درصد آب مورد نياز از منابع سطحي
1396/06/25
http://paven.ir/Detail?anwid=51992