مخزن یک میلیون مترمکعبی آب شرب مشهد در مراحل پایانی اجرا
1396/03/08