متوسط مصرف آب هر مشترک خانگی در کرمانشاه ۶۵۱ لیتر در شبانه‌روز است
1396/03/27