دستگاه دبی‌سنج خورشیدی در مخزن ذخیره آب شهر خنداب راه‌اندازی شد
1396/04/12