تاثیرات مخرب و رو به رشد خشکسالی بر روستاهای استان یزد
1396/04/19