بازسازی 11 کیلومتر خط پمپاژ آبرسانی در مجتمع "کشار" هرمزگان
1396/04/28