اختصاص 25 میلیارد ریال اعتبار برای تامین آب شرب پایدار در شهرهای اسفراین و شیروان
1396/07/02