اجرای 206 کیلومتر از شبکه فاضلاب مشهد طی سال گذشته
1396/03/22