آب رسانی با تانکر به روستاهای خراسان رضوی 50 درصد کاهش یافته است
1396/02/03