آب آشامیدنی 22 روستا در خوزستان، از طرح آبرسانی غدیر تأمین شد
1396/03/22