اخبار بخش آب و فاضلاب سال 94

سرانه مصرف آب در هرمزگان 100 ليتر بالاتر از سرانه كشوري است
1394/08/24