اخبار بخش آب و فاضلاب سال 94

اولویت وزارت نیرو پایداری وضعیت آب در قم است
1394/12/12
http://paven.ir/Detail.aspx?ANWID=36878