مصرف سرانه آب در ایران فقط از 4 کشور کمتر است
1393/03/26