تهران در آستانه وضعیت قرمز آبی/مصرف 25 درصد آب شرب کشور در تهران
1393/06/30
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=13025