بیش از 2700 مشترک تهرانی در معرض قطعی آب هستند
1393/05/26
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=12375