برخی از مردم هنوز کم‌آبی را جدی نگرفته‌اند
1393/06/31
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=13041