اخبار آب و فاضلاب سال 1392

کاهش 5.5 درصدی مصرف آب شهروندان تهرانی
1392/05/23