اخبار آب و فاضلاب سال 1392

کاهش 45 درصدی تماس های غیرمرتبط با سامانه 122 آبفای قم
1392/11/13