اخبار آب و فاضلاب سال 1392

کاهش 2.2 درصدی مصرف آب در تهران
1392/09/19