اخبار آب و فاضلاب سال 1392

کاهش یک درصدی مصرف آب شهروندان تهرانی
1392/06/05