اخبار آب و فاضلاب سال 1392

کاهش حدود 5 درصدی مصرف آب شهروندان تهرانی
1392/03/12