اخبار آب و فاضلاب سال 1392

کاهش حدود 3 درصدی مصرف آب شهروندان تهرانی
1392/04/16