اخبار آب و فاضلاب سال 1392

کاهش حدود 2 درصدی مصرف آب شهروندان تهرانی
1392/04/24