اخبار آب و فاضلاب سال 1392

کاهش بيش از 5 درصدی مصرف آب در تهران
1392/10/16