اخبار آب و فاضلاب سال 1392

مصرف آب تهران به سطح مصرف در تابستان رسید
1392/12/20