اخبار آب و فاضلاب سال 1392

ظرفیت تصفیه خانه آب قم 2 هزار لیتر در ثانیه افزایش یافت
1392/01/17