اخبار آب و فاضلاب سال 1392

سالانه 78 هزار نفر به جمعيت زيرپوشش آبفاي البرز افزوده شده است
1392/10/30