اخبار آب و فاضلاب سال 1392

تولید 25 درصد آب شرب كشور در تهران
1392/11/07