اخبار آب و فاضلاب سال 1392

بهره مندي تمام روستاهاي بالاي 20 خانوار از شبكه آب آشاميدني سالم
1392/05/28